جانبازي يادشان ندهي گريه مي كنم

اذن جهادشان ندهي گريه مي كنم

سنگ تو را به سينه زدند حسين

اينها براي روز دهم آمدند حسين

قول مي دهم كه ناله كنم از درون حسين

قول مي دهم ز خيمه نيايم برون حسين

مانند قاسمت هم ، عسل نوششان نما

لطفي نما حسين و كفن پوششان نما

لطفي كن و اجازه بده اي برادرم

لطفي كن و اجازه بده جان مادرم

بگذار تا فدايي راه ولي شوند

بگذار قطعه قطعه شبيه علي شوند

اي دل خوشي من ! پسرانم فداي تو

هستي زينبي ، سرو جانم فداي تو

 

 

 

 

 

زبان ما قاصر است از شكر نعمت تولد و حس بودن شما

در ماه تولدت برايت سال هاي سال عمر باعزت و بركت خواستاريم

باشد كه بقاء عمرت باعزت و سربلندي و توأم با خدمت باشد

متولدين آبان ماه

 

عليرضا تراب پور - محمدمهدي سرافراز - محمدحسين عليشاهي - ارشيا بهبهانيان

محمدامين باقري - متين جليني - عليرضا عليپور - پوريا عمراني 

محمدمهدي فرزاد - اميرمهدي اكبري - محمدرضا حقيقي 

حسين سپهر - صادق عليخاني - متين اكبري

حسين عيني - علي تاجيك - اميد حكيمي

محمد نامي